Lá Thư Mục Vụ ngày 19/02/2012

LÁ THƯ MỤC VỤ NĂM ĐỨC TIN

Kính gửi Quý Đức Ông, Quý Cha, Ban Chấp Hành Cộng Đồng
Và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa,

Hai hiến chế quan trọng nhất của Công Đồng Vaticanô II là: “Hiến Chế Phụng Vụ” – Constitution on the Liturgy – và “Ánh Sáng Muôn Dân” – Lumen Gentium. Cả hai hiến chế này đều đặt trọng tâm vào Thánh Kinh, và lấy Thánh Kinh làm nền tảng cho hết mọi chương trình canh tân trong giáo hội.

Năm nay kỷ niệm 50 năm Công Đồng Vaticanô II, mà Giáo Hội vẫn còn khám phá sự phong phú tiềm ẩn trong các hiến chế và tông thư của công đồng. Vì vậy mà Đức Thánh Cha Biển Đức XVI và các giáo phụ đã chỉ định năm 2012 – 2013 là “Năm Đức Tin” bắt đầu từ tháng 10 năm 2012, và kết vào Lễ Chúa Kitô Vua năm 2013. Để sửa soạn và phổ biến tài liệu cho Năm Đức Tin này, Đại Hội Đồng Giám mục Thế Giới – Worldwide Synod of Bishop – sẽ về Roma học hỏi đề tài “Tân Phúc Âm Hóa” – Renewal of the Gospels – và đức kết thành tài liệu học hỏi cho toàn thể giáo hội.

Cộng đồng Công Giáo Việt Nam giáo phận Orange đã bắt đầu tổ chức những Khóa Thánh Kinh từ năm 2011, và cũng sẽ đáp ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha và các giáo phụ sẽ tổ chức những khóa học hỏi Thánh Kinh và những khóa tĩnh huấn về Thánh Kinh ngắn hạn vào một số cuối tuần qua các tài liệu được cung cấp và thực tập cầu nguyện bằng Thánh Kinh. Đây là một số những áp dụng vào tiến trình “Tân Phúc Âm Hóa” một cách thiết thực và hữu hiệu.

Trong Mùa Chay, tôi sẽ hướng dẫn ba ngày “Cầu Nguyện Qua Thánh Kinh” – Lectio Divina – chiêm niệm qua Phúc Âm – tại Đan Viện Xitô, Valleyermo, California, từ sáng thứ Sáu ngày 23/3 đến trưa Chúa Nhật ngày 25/3. Ngoài việc thao luyện, chúng ta sẽ tham dự phụng vụ các giờ kinh với thành phần Đan Viện. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc ngay với thầy Chu Bình: 714-657-4288; hoặc email: deaconbinh@gmail.com. Số người tham dự tối đa là 25 người, nên ghi danh ngay để giữ chỗ.

Cũng như mọi canh tân của Giáo Hội, tất cả các hội đoàn cũng như phong trào đều phải đặt nền tảng vào Thánh Kinh. Chúng ta hãy cùng nhau dâng lời cầu nguyện để Năm Đức Tin đem lại cho cá nhân, hội đoàn, phong trào và cộng đồng thành quả tinh thần thật tốt đẹp.

Kính chúc,
+ GM Đaminh Mai Thanh Lương