Quỹ Bảo Trì Đền Thánh và Sinh Hoạt Cộng Đồng 2011

Kính thưa Quí Ân Nhân,

Đền Thánh Trung Tâm bắt đầu đăng danh sách đóng góp của Quí Vị trên tờ Hiệp Thông hằng tuần khởi đầu từ ngày 3/4/2011 cho đến khi hết danh sách. Nếu cần giấy khai thuế, xin vui lòng ghi rõ tên và địa chỉ người khai thuế để Văn Phòng Trung Tâm gởi giấy về cho người ấy khi cần. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho Quí Vị và gia đình đã quảng đại nhiệt tâm đóng góp cho Quỹ Bảo Trì Đền Thánh Trung Tâm và Quỹ Sinh Hoạt của Cộng Đồng chúng ta.

Sau đây là danh sách đóng góp gởi về cho Đền Thánh Trung Tâm từ Tháng 1/2011 đến Tháng 8/2011.

Xin xem chi tiết danh sách nơi bản tin Hiệp Thông từ Chúa Nhật ngày 3/4/2011 trở đi

Tên Cộng Đoàn Đến 12/4/2011 Đến 19/4/2011 Đến 26/4/2011 Đến 3/5/2011
CĐ Anaheim $250.00 $380.00 $680.00 $1,520.00
CĐ St. Barbara $2,510.00 $4,110.00 $5,770.00 $6,910.00
CĐ St. Columban $1,730.00 $2,590.00 $3,500.00 $3,890.00
CĐ Costa Mesa $400.00 $945.00 $1,395.00 $1,885.00
CĐ Đức Mẹ La Vang $525.00 $945.00 $1,415.00 $1,535.00
CĐ Huntington Beach $650.00 $780.00 $1,285.00 $1,505.00
CĐ Orange $340.00 $340.00 $790.00 $790.00
CĐ St. Polycarp $730.00 $1,070.00 $1,470.00 $1,740.00
CĐ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp $200.00 $200.00 $350.00 $350.00
CĐ Tam Biên $670.00 $1,295.00 $1,835.00 $2,895.00
CĐ Thánh Linh $1,575.00 $2,445.00 $3,175.00 $3,615.00
CĐ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ $100.00 $200.00 $300.00 $400.00
CĐ Tustin $220.00 $320.00 $920.00 $1,020.00
CĐ Westminster $2,370.00 $3,900.00 $5,370.00 $5,910.00
Không Cộng Đoàn $4,830.00 $6,350.00 $7,510.00 $9,185.00
Tên Cộng Đoàn Đến 10/5/2011 Đến 17/5/2011 Đến 24/5/2011 Đến 31/5/2011
CĐ Anaheim $1,670.00 $1,970.00 $2,840.00 $3,390.00
CĐ St. Barbara $8,010.00 $9,160.00 $11,300.00 $11,600.00
CĐ St. Columban $5,110.00 $5,770.00 $11,340.00 $18,649.00
CĐ Costa Mesa $2,770.00 $3,120.00 $3,870.00 $3,870.00
CĐ Đức Mẹ La Vang $1,665.00 $1,765.00 $5,040.00 $5,040.00
CĐ Huntington Beach $1,755.00 $1,855.00 $2,705.00 $2,835.00
CĐ Orange $895.00 $895.00 $1,245.00 $1,245.00
CĐ St. Polycarp $1,840.00 $2,490.00 $2,960.00 $3,160.00
CĐ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp $350.00 $350.00 $550.00 $750.00
CĐ Tam Biên $3,755.00 $3,755.00 $4,460.00 $4,610.00
CĐ Thánh Linh $4,485.00 $5,735.00 $6,485.00 $6,635.00
CĐ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ $500.00 $500.00 $1,550.00 $1,550.00
CĐ Tustin $1,220.00 $1,320.00 $1,320.00 $3,280.00
CĐ Westminster $7,410.00 $8,060.00 $9,190.00 $9,510.00
Không Cộng Đoàn $10,500.00 $11,500.00 $16,940.00 $18,240.00
Tên Cộng Đoàn Đến 07/6/2011 Đến 14/6/2011 Đến 21/6/2011 Đến 28/6/2011
CĐ Anaheim $3,500.00 $3,550.00 $4,250.00 $4,450.00
CĐ St. Barbara $11,650.00 $12,330.00 $18,086.00 $19,106.00
CĐ St. Columban $19,019.00 $20,859.00 $21,619.00 $22,617.00
CĐ Costa Mesa $3,895.00 $3,995.00 $4,095.00 $4,195.00
CĐ Đức Mẹ La Vang $9,767.00 $10,407.00 $10,437.00 $10,687.00
CĐ Huntington Beach $2,835.00 $3,385.00 $3,685.00 $3,885.00
CĐ Orange $3,625.00 $4,585.00 $4,705.00 $4,805.00
CĐ St. Polycarp $3,180.00 $6,958.00 $7,758.00 $9,128.00
CĐ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp $750.00 $750.00 $750.00 $750.00
CĐ Tam Biên $4,770.00 $9,636.00 $14,353.00 $17,153.00
CĐ Thánh Linh $13,551.00 $13,771.00 $14,756.00 $15,316.00
CĐ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ $1,550.00 $1,650.00 $1,750.00 $1,850.00
CĐ Tustin $3,330.00 $3,950.00 $3,970.00 $4,320.00
CĐ Westminster $9,760.00 $10,640.00 $10,815.00 $11,015.00
Không Cộng Đoàn $19,285.00 $22,090.00 $22,675.00 $24,335.00
Tên Cộng Đoàn Đến 05/7/2011 Đến 12/7/2011 Đến 19/7/2011 Đến 26/7/2011
CĐ Anaheim $4,800.00 $4,800.00 $5,050.00 $5,050.00
CĐ St. Barbara $21,216.00 $23,001.00 $23,951.00 $24,001.00
CĐ St. Columban $23,817.00 $23,937.00 $24,037.00 $24,137.00
CĐ Costa Mesa $4,245.00 $4,245.00 $4,245.00 $4,245.00
CĐ Đức Mẹ La Vang $10,887.00 $10,987.00 $10,997.00 $11,097.00
CĐ Huntington Beach $3,985.00 $3,985.00 $4,085.00 $4,085.00
CĐ Orange $5,085.00 $5,185.00 $5,225.00 $5,225.00
CĐ St. Polycarp $10,053.00 $10,303.00 $10,513.00 $10,573.00
CĐ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp $750.00 $750.00 $750.00 $750.00
CĐ Tam Biên $18,133.00 $18,323.00 $18,453.00 $18,453.00
CĐ Thánh Linh $15,721.00 $16,371.00 $16,571.00 $16,621.00
CĐ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ $1,850.00 $1,850.00 $1,850.00 $1,850.00
CĐ Tustin $4,370.00 $4,445.00 $4,455.00 $4,455.00
CĐ Westminster $11,315.00 $11,335.00 $11,435.00 $14,303.00
Không Cộng Đoàn $26,434.00 $28,424.00 $28,721.00 $30,562.00
Tên Cộng Đoàn Đến 2/8/2011 Đến 10/8/2011 Đến 17/8/2011 Đến 30/8/2011
CĐ Anaheim $5,050.00 $5,050.00 $5,150.00 $5,250.00
CĐ St. Barbara $24,301.00 $26,611.00 $27,571.00 $27,801.00
CĐ St. Columban $24,387.00 $24,637.00 $24,767.00 $25,367.00
CĐ Costa Mesa $4,245.00 $4,535.00 $4,535.00 $4,536.00
CĐ Đức Mẹ La Vang $11,097.00 $11,297.00 $11,297.00 $11,297.00
CĐ Huntington Beach $4,385.00 $4,385.00 $4,385.00 $4,585.00
CĐ Orange $5,225.00 $5,225.00 $5,375.00 $5,375.00
CĐ St. Polycarp $10,573.00 $10,673.00 $10,673.00 $10,673.00
CĐ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp $750.00 $750.00 $1,000.00 $1,050.00
CĐ Tam Biên $18,603.00 $18,853.00 $19,093.00 $19,093.00
CĐ Thánh Linh $17,001.00 $17,101.00 $17,101.00 $17,151.00
CĐ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ $1,850.00 $1,850.00 $2,967.00 $3,367.00
CĐ Tustin $4,455.00 $4,455.00 $4,505.00 $4,605.00
CĐ Westminster $16,448.00 $18,408.00 $18,828.00 $19,108.00
Không Cộng Đoàn $30,932.00 $31,357.00 $32,152.00 $32,852.00