Suy Niệm Lời Chúa Mùa Chay A (audio)

 1. Download Tuần I Mùa Chay, Thứ Ba: Cầu nguyện
 2. Download Tuần I Mùa Chay, Thứ Tư: Sám hối
 3. Download Tuần I Mùa Chay, Thứ Năm: Cầu Nguyện
 4. Download Tuần I Mùa Chay, Thứ Sáu: Ăn chay
 5. Download Tuần I Mùa Chay, Thứ Sáu: Yêu thương
 6. Download Tuần II Mùa Chay, Thứ Tư: Phục vụ & Hy sinh
 7. Download Tuần II Mùa Chay, Thứ Năm: Trông cậy
 8. Download Tuần III Mùa Chay, Thứ Ba: Tha thứ
 9. Download Tuần III Mùa Chay, Thứ Năm: Cứng lòng
 10. Download Tuần III Mùa Chay, Thứ Bảy: Cầu nguyện
 11. Download Tuần IV Mùa Chay, Chúa Nhật: Đức tin & Mù
 12. Download Tuần IV Mùa Chay, Thứ Ba: Đức tin
 13. Download Tuần IV Mùa Chay, Thứ Tư: Tình thương không ngừng
 14. Download Tuần IV Mùa Chay, Thứ Năm: Cứng lòng
 15. Download Tuần IV Mùa Chay, Thứ Bảy: Đức tin & đức mến
 16. Download Tuần V Mùa Chay, Thứ Ba: Đức tin
 17. Download Tuần V Mùa Chay, Thứ Tư: Đức tin giải thoát
 18. Download Tuần V Mùa Chay, Thứ Năm: Giữ lời Chúa
 19. Download Tuần V Mùa Chay, Thứ Sáu: Vâng lời
 20. Download Tuần V Mùa Chay, Thứ Bảy: Tình yêu & ganh tị

Lm Joseph Nguyễn Thái