Suy Niệm Lời Chúa Mùa Chay A (audio)

 1. Download Tuần I Mùa Chay, Thứ Ba: Cầu nguyện
  [audio:http://vncatholic.net/wp-content/uploads/audio/chaJosThai/1-Mchay-Thu-3-cau-nguyen.mp3 |titles=1-Mchay-Thu-3-cau-nguyen.mp3]
 2. Download Tuần I Mùa Chay, Thứ Tư: Sám hối
  [audio:http://vncatholic.net/wp-content/uploads/audio/chaJosThai/1-Mchay-Thu-4-Sam-Hoi.mp3 |titles=1-Mchay-Thu-4-Sam-Hoi.mp3]
 3. Download Tuần I Mùa Chay, Thứ Năm: Cầu Nguyện
  [audio:http://vncatholic.net/wp-content/uploads/audio/chaJosThai/1-Mchay-Thu-5-Cau-nguyen.mp3 |titles=1-Mchay-Thu-5-Cau-nguyen.mp3]
 4. Download Tuần I Mùa Chay, Thứ Sáu: Ăn chay
  [audio:http://vncatholic.net/wp-content/uploads/audio/chaJosThai/1-Mchay-Thu-6-An-chay.mp3 |titles=1-Mchay-Thu-6-An-chay.mp3]
 5. Download Tuần I Mùa Chay, Thứ Sáu: Yêu thương
  [audio:http://vncatholic.net/wp-content/uploads/audio/chaJosThai/1-Mchay-Thu-6-Yeu-thuong.mp3 |titles=1-Mchay-Thu-6-Yeu-thuong.mp3]
 6. Download Tuần II Mùa Chay, Thứ Tư: Phục vụ & Hy sinh
  [audio:http://vncatholic.net/wp-content/uploads/audio/chaJosThai/2-Mchay-Thu-4-Phuc-vu&Hi-Sinh.mp3 |titles=2-Mchay-Thu-4-Phuc-vu&Hi-Sinh.mp3]
 7. Download Tuần II Mùa Chay, Thứ Năm: Trông cậy
  [audio:http://vncatholic.net/wp-content/uploads/audio/chaJosThai/2-Mchay-Thu-5-TrongCay.mp3 |titles=2-Mchay-Thu-5-TrongCay.mp3]
 8. Download Tuần III Mùa Chay, Thứ Ba: Tha thứ
  [audio:http://vncatholic.net/wp-content/uploads/audio/chaJosThai/3-Mchay-Thu-3-Tha-thu.mp3 |titles=3-Mchay-Thu-3-Tha-thu.mp3]
 9. Download Tuần III Mùa Chay, Thứ Năm: Cứng lòng
  [audio:http://vncatholic.net/wp-content/uploads/audio/chaJosThai/3-Mchay-Thu-5-Cung-Long.mp3 |titles=3-Mchay-Thu-5-Cung-Long.mp3]
 10. Download Tuần III Mùa Chay, Thứ Bảy: Cầu nguyện
  [audio:http://vncatholic.net/wp-content/uploads/audio/chaJosThai/3-Mchay-Thu-7-Cau-nguyen.mp3 |titles=3-Mchay-Thu-7-Cau-nguyen.mp3]
 11. Download Tuần IV Mùa Chay, Chúa Nhật: Đức tin & Mù
  [audio:http://vncatholic.net/wp-content/uploads/audio/chaJosThai/4-Mchay-ChuaNhat-A-Duc-Tin&Mu.mp3 |titles=4-Mchay-ChuaNhat-A-Duc-Tin&Mu.mp3]
 12. Download Tuần IV Mùa Chay, Thứ Ba: Đức tin
  [audio:http://vncatholic.net/wp-content/uploads/audio/chaJosThai/4-Mchay-Thu-3-Ductin.mp3 |titles=4-Mchay-Thu-3-Ductin.mp3]
 13. Download Tuần IV Mùa Chay, Thứ Tư: Tình thương không ngừng
  [audio:http://vncatholic.net/wp-content/uploads/audio/chaJosThai/4-Mchay-Thu-4-Tinhthuongkhong-ngung.mp3 |titles=4-Mchay-Thu-4-Tinhthuongkhong-ngung.mp3]
 14. Download Tuần IV Mùa Chay, Thứ Năm: Cứng lòng
  [audio:http://vncatholic.net/wp-content/uploads/audio/chaJosThai/4-Mchay-Thu-5-Cunglong.mp3 |titles=4-Mchay-Thu-5-Cunglong.mp3]
 15. Download Tuần IV Mùa Chay, Thứ Bảy: Đức tin & đức mến
  [audio:http://vncatholic.net/wp-content/uploads/audio/chaJosThai/4-Mchay-Thu-7-Ductin&Ducmen.mp3 |titles=4-Mchay-Thu-7-Ductin&Ducmen.mp3]
 16. Download Tuần V Mùa Chay, Thứ Ba: Đức tin
  [audio:http://vncatholic.net/wp-content/uploads/audio/chaJosThai/5-Mchay-Thu-3-Duc-tin.mp3 |titles=5-Mchay-Thu-3-Duc-tin.mp3]
 17. Download Tuần V Mùa Chay, Thứ Tư: Đức tin giải thoát
  [audio:http://vncatholic.net/wp-content/uploads/audio/chaJosThai/5-Mchay-Thu-4-Ductin-giaithoat.mp3 |titles=5-Mchay-Thu-4-Ductin-giaithoat.mp3]
 18. Download Tuần V Mùa Chay, Thứ Năm: Giữ lời Chúa
  [audio:http://vncatholic.net/wp-content/uploads/audio/chaJosThai/5-Mchay-Thu-5-Giu-Loi-Chua.mp3 |titles=5-Mchay-Thu-5-Giu-Loi-Chua.mp3]
 19. Download Tuần V Mùa Chay, Thứ Sáu: Vâng lời
  [audio:http://vncatholic.net/wp-content/uploads/audio/chaJosThai/5-Mchay-Thu-6-Vang-Loi.mp3 |titles=5-Mchay-Thu-6-Vang-Loi.mp3]
 20. Download Tuần V Mùa Chay, Thứ Bảy: Tình yêu & ganh tị
  [audio:http://vncatholic.net/wp-content/uploads/audio/chaJosThai/5-MChay-Thu-7-Tinh-yeu&ganhti.mp3 |titles=5-MChay-Thu-7-Tinh-yeu&ganhti.mp3]

Lm Joseph Nguyễn Thái